ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύνταξη ενός pattern τύπου Prosite

Profiles

Σύνδεσμοι για αναζήτηση μοτίβων σε ακολουθίες

Ανακάλυψη νέων μοτίβων

Παράδειγμα αναζήτησης μοτίβου

Ανάλυση περιοδικοτήτων

Μελέτη μιας δομικής πρωτεΐνης με τη βοήθεια μετασχηματισμών κατά Fourier

Βιβλιογραφία