ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

>>Γενικά για πρωτεϊνες

>>Βάσεις πρωτεϊνικών δεδομένων

>>Ανάγκη ανάπτυξης προγνωστικών μεθόδων

>Κατηγορίες προγνωστικών μεθόδων

>Πρωτοταγής δομή & δίπλωμα των πρωτεϊνών

>Πρότυπα υπερ-δευτεροταγούς δομής είναι δυνατόν να καθορίσουν τη βιολογική λειτουργία

>Homology Modeling - Threading & λύσεις(?)

>>Homology Modeling

>>Threading

>>Συμπεράσματα

>Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής

>>Αποτελέσματα-Αξιολόγηση

>>Πίνακας Ι

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

>>Βασική Αρχή

>>Αποτελέσματα-Αξιολόγηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

>>Πρόσβαση στα δεδομένα

>>Αναζήτηση ομολογίας

>>Παρατηρήσεις

>>Βάση δεδομένων PDB

>>Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής

ΜΕΡΟΣ Β΄

>>Πρόσβαση στα δεδομένα

>>Πρόγνωση διαμεμβρανικών τμημάτων & προσανατολισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ