1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Βάσεις δεδομένων νουκλεοτιδικών αλληλουχιών.

 1. GENBANK
 2. EMBL-Bank
 3. DDJB

Β. Βάσεις δεδομένων πρωτεϊνικών ακολουθιών και βάσεις για την ανάλυση ακολουθιών.

 1. SWISS-PROT
 2. PIR
 3. PROSITE

Γ. Βάσεις δεδομένων δομικής βιολογίας.

 1. Protein Data Bank
 2. CATH
 3. SCOP

Δ. Ολοκληρωμένα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών από βάσεις δεδομένων.

 1. SRS
 2. Entrez

2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

A. GENBANK

B. SWISS-PROT και PIR

Γ. PROSITE

Δ. PDB - CATH - SCOP

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παραδείγματα από τις βάσεις δεδομένων)

 1. GENBANK
 2. SWISS-PROT
 3. PIR-PSD
 4. PROSITE
 5. PDB