ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

>>Εξισώσεις Laue

>>Νόμος του Bragg

>>Αντίστροφο Πλέγμα

>>Σφαίρα Ewald ή σφαίρα ανάκλασης

>>Νόμος του Friedel

>>Περίθλαση ακτίνων-Χ από <<ίνες>> βιομορίων

>>Προπαρασκευή δειγμάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

>>Διαδικασία λήψης του περιθλασιγράμματος

>>Αποτίμηση του περιθλασιγράμματος

>>Ερωτήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ